ÁROP - Államreform Operatív Program

Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása

Hírek

Projektzáró konferencia

an image

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2014. július 29-én szakmai konferenciával zárta a Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása című kiemelt ÁROP projektet.

Bővebben

Zárótanulmány

an image

Elkészült a helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása című kiemelt ÁROP projekt zárótanulmánya.

Bővebben

Műhelyvita III.

an image

A Regionális Kutatások Intézete pécsi székházában 2014. június 4-én került sor „A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása” című kiemelt ÁROP projekt negyedik nyilvános rendezvényére.

Bővebben

Műhelyvita II.

an image

Az MTA KRTK RKI által megvalósítás alatt álló „A helyi közszolgáltatások modernizálása” című kiemelt ÁROP projekt keretében 2014. május 20-án műhelyvita megszervezésére került sor.

Bővebben

Műhelyvita I.

an image

Az MTA KRTK RKI által megvalósítás alatt álló „A helyi közszolgáltatások modernizálása” című kiemelt ÁROP projekt keretében 2014. március 31-én műhelyvita megszervezésére került sor.

Bővebben

Műhelymunka

an image

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete vezetésével "A helyi közszolgáltatások modernizálása" címmel kiemelt ÁROP projekt keretében műhelyvitára került sor 2013 június 17-én Budapesten, az MTA Titkárságának épületében.

Bővebben

A Projekt eredményei

Nemzetközi trendek

 

A projekt első eredményei között megszületett Pálné Dr. Kovács Ilona szerkesztésében „A helyi közszolgáltatások megszervezésének főbb trendjei a szakirodalom és nemzetközi szervezetek dokumentumainak tükrében” című összegző tanulmány. A munka az önkormányzati közszolgáltatási területre vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom, uniós és egyéb nemzetközi dokumentumok, irányelvek szakértői feldolgozását tartalmazza, a feltárt modellek relevanciáját értékeli.

A közszolgáltatások szabályozása az Európai Unióban az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra, illetve még inkább az általános érdekű szociális szolgáltatásokra kiadott fehér és zöld könyvek, irányelvek keretében történik. Az Európai Közigazgatási Térben a nemzetek feletti szabályozás mellett megjelenik a hálózatokon keresztüli szabályozás is. Az OECD és a Világbank keretében ugyancsak intenzív munka zajlik a közszolgáltatások hatékony megszervezését segítendő. Mindezen nemzetközi tapasztalatok hazai adaptálhatóságának elemzése fontos szakmai hátteret biztosít további reformok megalapozásához.

Az önkormányzati közszolgáltatási feladatvállalás és eszközrendszer tekintetében az általános jogszabályi keretek jó része megszületett (önkormányzati törvény, stabilitási törvény, az önkormányzati feladatfinanszírozás alapjai), illetve az egyes szakterületek reformja is elindult, illetve előkészítés alatt van (közoktatás, szociális ellátás stb.), ugyanakkor vannak területek, részkérdések, amelyek további központi szabályozást, illetve a végrehajtást illetően helyi döntéseket igényelnek. Mindezen döntések megalapozásához nyújthat segítséget a tanulmány.

A tanulmánnyal egy időben elkészült „A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása” című hazai és nemzetközi szakbibliográfia is.

 

A hazai közszolgáltatás-szabályozás keretei

 

  A projekt keretében készült, Pálné Dr. Kovács Ilona és Dr. Finta István által szerkesztett „A helyi önkormányzati közszolgáltatások jogi szabályozási és szakpolitikai környezete” című tanulmány arra tesz kísérletet, hogy számba vegye, elemezze az önkormányzatok helyzetére, feladatrendszerére, finanszírozására vonatkozó, illetve azokat érintő kormányzati átfogó stratégiákat, koncepciókat, jogszabályokat. Emellett külön-külön kitér az egyes önkormányzati közszolgáltatások hazai szabályozási kereteire, az ellátás és a finanszírozás módozataira.

 

Kérdőíves települési adatfelvétel

 

  A projekt keretében a projektgazda a hazai településeken teljes körű kérdőíves felmérést hajtott végre a kormányhivatalokon keresztül a jegyzők segítségével. A Felmérésünk két részből állt: egy települési adatlapból és egy jegyzői kérdőívből. Az előbbi az közös hivatalok alá tartozó települések adatait mérte fel az egyes helyi közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatban, míg utóbbi a jegyzők véleményét mérte fel az egyes helyi közszolgáltatások szervezésével, ellátásával a kapcsolatban. A lekérdezés eredményes volt, a kitöltési hajlandóság statisztikai adatai a dokumentumtárban található, a „Kérdőívek kitöltési statisztikái” c. dokumentum tartalmazza. A visszaérkezett válaszok feldolgozása mellett hangsúlyt fektetünk a beszerezhető releváns statisztikai adatok (KSH, MÁK, stb.) elemzésére is, eredményeinket egy 2 részes összegző tanulmányban [1. rész] [2. rész] foglaltuk össze.

 

Lakossági felmérés

 

  A projektben lebonyolított lakossági felmérés célja a lakossági elégedettség mérése volt. Az országos felmérés a felnőtt lakosság körében, nem, területi egység (régió), korcsoport és iskolai végzettség szerinti, 1.500 fős reprezentatív mintán zajlott. A felmérés eredményei a feldolgozás után összegző tanulmányban kerültek rögzítésre, valamint megtörténik szakmai fórumon történő megvitatásuk is.

 

Települési esettanulmányok készítése

 

  A projekt keretében empirikus mélyelemzések, esettanulmányok készítésére kerül sor az önkormányzati közszolgáltatások ellátásának konkrét körülményeiről, problémáiról a reprezentativitást érvényesítve. Ahhoz, hogy a javaslatok kellő mértékben differenciáltak legyenek és építsenek a helyi jó és rossz gyakorlatokra, kellő mélységig helyben szükséges a szolgáltatások megszervezésének körülményeit, feltételeit elemezni. A kiválasztott településeken szakemberek készítenek interjúkat az önkormányzatok politikai és ágazati vezetőivel, független szakemberekkel, az intézmények vezetőivel, a lakosság és a vállalkozók csoportjaival. Minden egyes vizsgált településen összegyűjtött információk külön esettanulmányban kerülnek összefoglalásra, illetve a legjobb javaslatok, gyakorlatok külön szintézisben jelennek meg.

 

Feladatellátási- és finanszírozási modellek

 

  Országos, teljes körű, településsoros adatbázisok alapján feladatellátási és finanszírozási, illetve tervezési és mérési modellek kidolgozása volt ezen projektelem célja, mégpedig az elmúlt évek tényleges önkormányzati kiadásai alapján számított fajlagos költségek alapján. Ezen közgazdasági modellek segítségével összevethetőek a tényleges költségek a modellek által számítható értékekkel. A megfelelően illeszkedő modellek elő tudják jelezni a szolgáltatások jövőbeli költségeit, vagy segíteni tudják az állami támogatások valamely elosztási elveket követő célba juttatását. A feladatelem részletes eredményeit közlő tanulmány itt letölthető.

 

Szervezet- és működésfejlesztési módszertani ajánlások kidolgozása

 

  E projektelem célja volt, hogy a helyi közszolgáltatásokat ellátó egyes szervezeteket érintő fontosabb szervezet- és működésfejlesztési intézkedések hatásait és a végrehajtás tapasztalatait felméréje, bemutatassa, ideértve az ÁROP keretében megvalósult projektek tapasztalatait is. E feladat végrehajtására a projektgazda, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete közbeszerzési eljárást írt ki, mely eredményeképp a megbízást az AAM Consulting Kft. nyerte el, s munkájuk keretében elkészült a „Szervezet- és működésfejlesztési módszertani ajánlások kidolgozása” c. módszertan, mely a helyi közszolgáltatások versenyképességének, azaz minőségének fejlesztését kívánja támogatni.

Ennek megfelelően a dokumentum a helyi közszolgáltatások minőségének javítását támogató módszertant foglalja magában, melyet a helyi önkormányzatok, illetve a közszolgáltatás működtetésében érintett további szervezetek, intézmények iránymutatásként, illetve konkrét támogató eszközként alkalmazhatnak a közszolgáltatásaik önálló fejlesztéseinek lebonyolítása során.

A módszertan alkalmazhatósága annak elkészítését követően két helyi önkormányzat által került tesztelésre. A tesztelés eredményeit a módszertan a fejlesztés során végrehajtandó lépések, tevékenységek részletezése kapcsán feltüntetett példákon, valamint a dokumentum mellékletét képező esettanulmányon keresztül mutatja be.

 

Integrált közszolgáltatási információs rendszer modelljavaslat kidolgozása

 

  A helyi önkormányzati közszolgáltatások helyzetéről szóló információk meglehetősen rendszertelenül, dezintegráltan, hiányosan, koordinálatlanul állnak csak rendelkezésre, ami megnehezíti az egyes közszolgáltatási ágazatok szakmai irányítását, a helyi közszolgáltatások összehangolását, a finanszírozási rendszer működtetését és a helyi közszolgáltatás szervezési döntések meghozatalát is. Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete ÁROP kiemelt projektjének keretén belül integrált közszolgáltatási információs rendszer (IKIR) tervezésére, specifikálására vállalt kötelezettséget, melynek megvalósítására külső közreműködőt vont be, a HUMANSWOT Tanácsadó Kft-t. Az elvégzendő feladat a helyi közszolgáltatások finanszírozásához, közszolgáltatásonkénti pénzellátási modelljének kidolgozásához, valamint integrált közszolgáltatási információs rendszer modellezéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások biztosítása volt. Ezen feladatok keretében a kiválasztott vállalkozónak - rendszerspecifikáció formájában - javaslatot kell tenni az IKIR modelljére.

A "Modelljavaslat – Követelmény-specifikáció és Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer modelljavaslat kidolgozása a helyi közszolgáltatások országos szintű nyilvántartási rendszer modelljére" c. dokumentum célja, hogy röviden összefoglalja a projekt keretében történt szakértői elemzéseket, felvázolja az IKIR specifikációját és a workshop, illetve pilot részfeladatok alapjául szolgáló prototípust is bemutassa.

A kidolgozandó IKIR modelljavaslat célja, hogy segítséget nyújtson

  1. a közszolgáltatások lehetséges finanszírozási rendszerének kialakításához;
  2. az önkormányzatok helyi szolgáltatás szervezési reformlépéseinek megalapozásához, valamint;
  3. a helyi közszolgáltatások országos szintű nyilvántartását és kapcsolódó pénzügyi tervezését szolgáló információs rendszer létrehozásához.

 

Pilot programok végrehajtása

 

  A feltárt eredmények alapján a közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan kidolgozott költségmérési és tervezési, valamint szervezet és működés hatékonyság-fejlesztési módszertan két önkormányzat (Szászvár és Monor) esetében kísérleti jelleggel kipróbálása került annak érdekében, hogy a mintaprojektek eredményei alapján a módszertan esetleges korrekciója, finomhangolása megtörténhessen. E projekt elem során került sor a két kiválasztott önkormányzat érintett szakembereivel való konzultációkra, képzésére, mely a kidolgozott módszertan alkalmazásának részleteinek ismertetését célozza. A pilot program során elhangzott előadások, oktatási anyagok itt érhetők el.