ÁROP - Államreform Operatív Program

Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása

Projekt elemekA projekt főbb elemeit a következőkben foglalhatjuk össze:

 1. Elméleti, nemzetközi alapok: Az önkormányzati közszolgáltatási területre vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom, uniós és egyéb nemzetközi dokumentumok, irányelvek szakértői feldolgozása, relevanciájuk értékelése.
 2. A hazai stratégiai és szabályozási keretek: Az önkormányzatok helyzetére, feladatrendszerére, finanszírozására vonatkozó, illetve azokat érintő kormányzati átfogó stratégiák, koncepciók, jogszabályok számbavétele, elemzése, illetve a magyar közigazgatásban a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatban végrehajtott rendszerszintű intézkedések hatásainak és a végrehajtás tapasztalatainak bemutatása.
 3. Az országos empirikus felmérés előkészítése: Első lépésként sorra kerül a helyi önkormányzati közszolgáltatásokra vonatkozó adatbázisok feltérképezése, a hiányzó információs szükséglet azonosítása, majd az empirikus kutatás, a kérdőíves lekérdezés előkészítése.
 4. Az országos empirikus felmérés lebonyolítása: A teljeskörű kérdőíves felmérés a kormányhivatalokon keresztül a jegyzők segítségével történik.
 5. Szervezet- és működésfejlesztési módszertani ajánlások kidolgozása: A helyi közszolgáltatásokat ellátó egyes szervezeteket érintő fontosabb szervezet- és működésfejlesztési intézkedések hatásainak és a végrehajtás tapasztalatainak felmérése, bemutatása, ideértve az ÁROP keretében megvalósult projektek tapasztalatait is. Kidolgozásra kerül a közszolgáltatásokat operatív, végrehajtási szinten ellátó egyedi szervezetek átfogó szervezet- és működésfejlesztési módszertani ajánlása annak érdekében, hogy a feladatellátás versenyképességének, hatékonyságának fejlesztéséhez megalapozott eszközök és eljárások álljanak rendelkezésre a települések számára. A vonatkozó módszertani fejlesztés egymásra épülő, moduláris megközelítést érvényesít. Az egyes modulok kiterjednek a beavatkozási logikák, fejlesztési fókuszterületek, a szervezeti felmérés és átvilágítás, valamint az optimalizáció módszereinek és eszközeinek meghatározására, továbbá a mérési és folyamatalapú működési rendszerek kialakításának és fenntartásának, illetve a lehetséges informatikai támogatás követelményire.
 6. Az országos felmérés kiértékelése: Az országos adatok (MÁK TEIR KSH, stb.) és a kérdőíves felmérés adatainak feldolgozása, kiértékelése, az átfogó helyzetértékelő tanulmány, illetve feladatkataszter elkészítése.
 7. Lakossági felmérés: 1500 fős mintán lakossági kérdőíves felmérés lebonyolítása a szolgáltatásokat igénybe vevő lakossági szükségletekről, véleményekről.
 8. Esettanulmányok: Empirikus mélyelemzések, esettanulmányok készítésére kerül sor az önkormányzati közszolgáltatások ellátásának konkrét körülményeiről, problémáiról, a korábbiakban ismertetett szempontok szerinti reprezentativitást érvényesítve. Ahhoz, hogy a javaslatok kellő mértékben differenciáltak legyenek és építsenek a helyi jó és rossz gyakorlatokra, kellő mélységig helyben szükséges a szolgáltatások megszervezésének körülményeit, feltételeit elemezni. A kiválasztott településeken szakemberek készítenek interjúkat az önkormányzatok politikai és ágazati vezetőivel, független szakemberekkel, az intézmények vezetőivel, a lakosság és a vállalkozók csoportjaival. Minden egyes vizsgált településen összegyűjtött információk külön esettanulmányban kerülnek összefoglalásra, illetve a legjobb javaslatok, gyakorlatok külön szintézisben jelennek meg.
 9. Feladat-ellátási, finanszírozási modellek: Az országos, teljes körű, településsoros adatbázisok alapján feladat-ellátási- és finanszírozási, illetve tervezési és mérési modellek kidolgozására kerül sor, fajlagos költségek meghatározásával, amelyek az elmúlt évek tényleges hazai kiadási adatain meghatározott benchmarkokat jelentik. Ezen közgazdasági modellek segítségével kivetíthetőek a jövőre, összevethetőek a költségalapú, az előírások alapján számított értékekkel.
 10. Integrált közszolgáltatási információs rendszer modelljavaslat kidolgozása: A helyi közszolgáltatások átfogó felmérése és vizsgálata során feltárt adatforrások, működtetési és finanszírozási jellemzők, valamint a valós, tényeken alapuló országos szintű tervezhetőséget, majd monitorozást biztosítani képes adatigények azonosítása alapján meghatározásra kerül a helyi közszolgáltatások információs rendszerének funkcionális modellje. A funkcionális modell tartalmazza a nyilvántartandó adatok körét, jellemezőit, az adatgyűjtés módszereit és forrásait, a rendszer belső funkcionális követelmény-specifikációját és a legfontosabb szükséges technológiai paramétereket annak érdekében, hogy az alkalmas legyen egy, a helyi közszolgáltatások tervezését támogató informatikai fejlesztés megalapozására.
 11. A feltárt eredmények alapján a közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan kidolgozott költségmérési és tervezési, valamint szervezet és működés hatékonyság-fejlesztési módszertan két önkormányzat esetében kísérleti jelleggel kipróbálása kerül annak érdekében, hogy a mintaprojektek eredményei alapján a módszertan esetleges korrekciója, finomhangolása megtörténhessen. E projekt elem során kerül sor a két kiválasztott önkormányzat érintett szakembereivel való konzultációkra, képzésére, mely a kidolgozott módszertan alkalmazásának részleteinek ismertetését célozza.
 12. A kutatási dokumentáció rendezése, záró tanulmány összeállítása, zárókonferencia megszervezése.